етичен кодекс

„Променяме съдби. Сбъдваме мечти.”

Ние, Управителният съвет на Фондацията, искаме бъдеще, в което домашното насилие няма да бъде толерирано и приемано по никакъв повод. Искаме безусловна защита на жените в риск и техните деца. Ще се борим за по-добро бъдеще на всяка жертва поотделно като с тези си действия ще променяме ситуацията за хиляди жени в България, чийто зов за помощ остава тих, безмълвен в сегашната ситуация.“

Настоящият Етичен кодекс установява правните и етичните норми за дейността на Фондацията. Във всекидневните ни действия се ръководим от универсалните ценности човечност, почтеност, солидарност, съпричастност, толерантност, справедливост, зачитане на и уважение към свободата и правата на личността. Спазваме Конституцията и законите на страната, международните актове в сферата на правата на детето и правата на човека и неписаните закони на човешкия морал. Този Етичен кодекс постановява минималните етични стандарти, към които Фондацията се придържа в съответствие с приложимите правни норми, добрите практики, личните ни убеждения и съвест.

Ценности на Фондацията

 • Любов и грижа
 • Щедрост и подкрепа
 • Съпричастност и ангажираност
 • Доверие, откритост и прозрачност
 • Организираност и целеустременост към промяна

Цели на Фондацията

 • Да даряваме добро
 • Да даваме закрила
 • Да вдъхваме надежда
 • Да помагаме там, където вярата в доброто е загубена
 • Да изричаме проблемите с истинските им думи и да търсим техните решения

Фондацията подкрепя проекти в три направления:

 • Закрила на деца в неравностойно положение
 • Превенция и защита от домашно насилие
 • Подпомагане развитието на личността и таланта

Управителният съвет на Фондацията спазва следните принципи на работа в обществена полза:

 1. Дейността и финансирането на Фондацията са прозрачни и открити. Фондацията има право да откаже финансиране, ако то противоречи или има съмнения за противоречие с етичните норми, както и с българското и международно законодателство.
 2. Изгражда и поддържа репутация на почтеност, компетентност и професионализъм. Спазва добрите нрави, добрия тон и етика.
 3. Осигурява публичност на мисията, целите и програмите си, за да бъдат достъпни до широката общественост.
 4. Използва ресурсите, които управлява единствено за благотворителни цели и обществена полза.
 5. Осигурява максимална прозрачност на своите действия и решения, чрез което да се повишат разбирането и доверието към българските неправителствени организации в обществена полза.
 6. Взема решения за финансиране при спазване на обективност и справедливост, при липса на каквато и да е обвързаност или пристрастност.
 7. Насърчава политики за избягване на всички форми на конфликт на интереси. Ако личните убеждения и съвест на служител, представител или партньор на Фондацията влизат в противоречие с конкретна нейна дейност, той има право да декларира това и да не участва в изпълнението й.
 8. Не допуска неравнопоставеност, нетолерантност, манипулация, злонамереност или съмнения за злоупотреба в своята работа, както и липса на дискриминация към кандидатите за финансиране.
 9. Уважение към всички кандидати за финансиране и спазване на конфиденциалност на интелектуалните идеи и лична информация, получена от тях в процеса на кандидатстването.
 10. Използва по максимално ефективен начин финансовите и човешките си ресурси в обществена полза.
 11. Осигурява постоянно усъвършенстване на организацията, персонала и работата си, включително и чрез оценки и самооценки.
 12. Спазва утвърдената Политика за закрила на децата, при работа с деца в неравностойно положение или от уязвими групи.
 13. Изисква от всички служители на Фондацията, или нейни партньори да спазват настоящия Етичен кодекс.

Принципи за работа с деца и етични норми на поведение

В работата си ние се стремим да създаваме подкрепяща и развиваща среда в Детски център „Усмивки за Украйна“. Служителите, доброволците и УС на Фондацията се ангажират да:

 • полагат всички усилия да разбират и уважават индивидуалността на всяко дете;
 • информират, въвличат и при нужда подкрепят семействата на децата, с които работят;
 • бъдат водени във всяко решение, което трябва да бъде взето, от принципа на интереса на детето, който е над интереса на възрастните и организационния интерес;
 • осигурят сигурна и здравословна среда и да направят всичко възможно, за да гарантират безопасността на децата;
 • осигурят максимално достъпна информация за децата по подходящ за възрастта им начин, подкрепят формирането на собствени възгледи на децата и свободата да ги изразяват свободно и ги вземат предвид;
 • защита на децата от всякакви форми на насилие, злоупотреба, пренебрегване и експлоатация;
 • не се допуска физическа, психическа или сексуална злоупотреба с деца, включително удряне на деца като дисциплинарна мярка, тормоз, вербално насилие;
 • не се допуска налагане на отношения на експлоатация или злоупотреба с деца;
 • не се допуска постъпване по начин, който би могъл да води до злоупотреба или да постави децата в риск от злоупотреба;
 • не се допуска сексуално провокативно поведение и/или такова, което има за цел да засрами, унижи, подцени или навреди на децата, или по друг начин да доведе до някаква форма на емоционална злоупотреба;
 • не се допуска участие в постъпки на деца, които са незаконни, опасни или водещи до злоупотреба;
 • не се допуска дискриминация, особено отношение или фаворизиране на определени деца за сметка на други;
 • не се допуска фотографиране или филмиране на деца без тяхното и/или на семействата им съгласие и без да се обясни как се предвижда да се използва заснетия материал.

Процедури за прилагане

Етичният кодекс е отворен документ. Предложенията за допълнения се внасят писмено, разглеждат се и се гласуват от Управителния съвет (УС) на Фондацията.

Сигналите за нарушение на Етичния кодекс се подават писмено до Председателя на Фондацията. Разглеждат се от УС, който се произнася с препоръки или решения.

Фондацията взема решение за прекратяване взаимоотношенията с лице или организация, партньори или бенефициенти, извършили тежко нарушение на настоящия Етичен кодекс.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF