Program "Support for personal growth and empowerment of girls and women"

CALL FOR PROJECT PROPOSALS FOR TARGETED GRANT FUNDING

Program announcement: September 8, 2022

Deadline for submitting a letter of interest: October 2, 2022.

Deadline for submitting a full project proposal: November 7, 2022.

Start date of projects: 1 February 2023.

Maximum duration of supported projects: 3 (three) months

The main goal of the program “Support for personal growth and empowerment of girls and women” is to improve awareness in society and provide conditions for building and realizing the concepts of empowerment, personal happiness and development of girls (from 14 to 18 years old) and /or women, which various centers, community centers or schools can provide. The current program also reflects the need to counter gender-based violence by developing sustainable engagement and empowerment strategies to prevent violence and promote help-seeking and support.

The program “Support for personal growth and empowerment of girls and women” is part of the “Do #1thing for yourself” campaign of the “Dokova and Dokov for the Future” Foundation.

BUDGET

Projects with a minimum budget of BGN 3,000 and a maximum of BGN 10,000 will be financed within the framework of the competition.

The total budget of the Foundation under the current program is BGN 40,000.

ACTIVITIES

 • Explanatory, communication and/or educational campaigns for personal development and empowerment of girls (girls – 14 to 18) and/or women;
 • Motivational activities, psychological support and/or conducting campaigns for the prevention and non-admission of violence in any form against girls (girls – 14 to 18 years) and/or women;
 • Visualization and publicity of the project.

Expected results

 • Change in the attitudes of the target groups – empowerment, developed desire and readiness to take personal responsibility for their own happiness and personal development;
 • Built skills, knowledge for self-analysis, development, readiness for change and work on oneself;
 • Better knowledge and engagement of society with the topic of non-violence and recognition of the personal right to development and happiness.
  Publicity of the project.

ELIGIBLE CANDIDATES

 • Non-governmental organizations for public benefit;
 • Schools;
 • Reading centers;
 • Development and/or Support Centers.

In the event of an insufficient number of applications received and/or organizations approved for funding, the Foundation reserves the right to change the conditions of the specific funding allocation procedure, including the amount of funding and the overall budget.

CONTACT INFORMATION

Ruza Doncheva

Program Director of the Dokova and Dokov for the Future Foundation

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по проекта ще се осъществяват под формата на авансови вноски по банков път, до 80% от общата сума на отпуснатите безвъзмездни средства. Окончателното плащане ще бъде извършено след одобрение на финалния доклад за проекта, като това плащане е предназначено за възстановяване или покриване на останалата част от допустимите разходи след края на периода на проекта. Ще проявим готовност да адаптираме графика за траншовете към индивидуалните нужди на бенефициентите.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

В никакъв случай не се допуска финансирането на едни и същи разходи два пъти. Това означава, че разходите за една и съща дейност не трябва да се покриват от два различни източника, с изключение на случаите, при които допълването може ясно да се докаже.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Финансираната организация се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Фондацията относно наличието на обстоятелства, които предизвикват или може да предизвикат подобен конфликт. В случай, че още в процеса на кандидатстване за финансиране организацията установи или има предположение, че е възможно да се прояви конфликт на интереси, тя се задължава незабавно да уведоми Фондацията за това още на този етап.

Конфликт на интереси е налице, когато разходването на средствата по програмата не се осъществява или е възможно да не се осъществи безпристрастно и обективно от финансираната организация, респективно от лицата, участващи в управлението й, поради причини, свързани със семейния живот, личния живот, политическата или националната принадлежност, икономическите интереси или други общи интереси, респективно на лицата, участващи в управлението й, с лицата, към които финансираната организация прави или предвижда да прави плащания, използвайки отпуснатото й от Фондацията финансиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА

 • Организациите представят писмата за интерес и проектните си предложения доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на участието си в процедурата за отпускане на финансиране.
 • Фондацията не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и други изявления без идентификация на подателя. Фондацията не предоставя консултации по телефон. Контактът и кореспонденцията с Фондацията се осъществява само по имейл.
 • Фондацията не публикува имената на членовете на програмния екип или външните експерти, които ще извършат оценка на предоставените от кандидатстващите за финансиране организации, с оглед избягване на конфликти и/или опити за натиск.
 • Фондацията не изпраща персонална обратна връзка на организациите, чиито писма за интерес или проектни предложения не са сред одобрените и не публикува мотиви за отказ да финансира дадени организации.
 • Придружаващите договора документи могат да включват, но не се ограничават до: копие на удостоверение за актуално състояние, декларация за наличие или липса на двойно финансиране, копие от отчета за приходите и разходите за последната приключила финансова година, декларации и други документи, изискващи се в изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
 • Фондацията си запазва правото да откаже сключването на договор с одобрена организация, която отказва да предостави документите, посочени от нея като задължителни за предоставяне, както и в случай на основателно съмнение за използване на отпуснатото финансиране за пране на пари или финансиране на тероризъм. Фондацията не носи отговорност пред одобрената организация в случай на упражняване на това свое право.
 • Организациите, получили финансиране, изготвят и предават следните отчети в съответствие с предварително определените от Фондацията форма/изисквания за тях:

а) междинен отчет – описателен (наративен) и финансов отчет за усвояването на финансирането, подлежащ на подаване в срока, определен в договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране; 

б) окончателен/финален отчет – описателен (наративен) и финансов отчет за усвояването на финансирането, подлежащ на подаване в определен в договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране срок след края на периода, за който е отпуснато финансирането.

 • Финансираната организация следва да спазва изискванията на приложимото национално и европейско законодателство по отношение на защитата на личните данни, съдържащи се в пълната документация, свързана с отпуснатото й финансиране.
 • Фондацията е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. Всички получени кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.
 • Фондацията обработва и лични данни, предоставени от финансираната организация във връзка с изпълнение на договорните отношения между тях, като прилага мерки за защита на личните данни, съдържащи се в отчетната документация.
 • Наличието на лични данни, включително специални категории, не е причина финансираната организация да откаже предоставянето на отчетна документация. Нейно задължение е да предостави на субекта на лични данни информация относно Фондацията като получател на лични данни и да осигури съгласие от субектите на лични данни за тяхното предоставяне на Фондацията, ако такова се изисква от законодателството.
 • По преценка на Фондацията има право чрез свой/и представител/и да посети финансираната организация с цел мониторинг на място и оценяване на усвояването на финансирането.
 • При проверка на документацията от страна на Фондацията, ако тя включва проверка на място, финансираната организация е длъжна да информира проверяващите за мястото, където може да бъде извършена проверката, да окаже съдействие за достъп до съответната документация и за провеждане на срещи.
 • С подаване на пълно проектно предложение кандидатстваща организация декларира и гарантира, че:

а) авторското право и всички права на интелектуална собственост върху проектното предложение, с което кандидатства и което изпраща за участие в процедурата, й принадлежат и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на кандидатстването й в процедурата;

б) ще оказва необходимото съдействие на Фондацията по всички възможни начини, в случай на спорове във връзка с правата върху проектното предложение, изпратено за кандидатстване в процедурата, включително, но не само, като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Фондацията по отношение на правата върху него, респективно незабавно ще освобождава Фондацията от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка с предложението, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Фондацията, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;

в) се задължава да обезщети Фондацията за всички вреди, претърпени във връзка с или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от страна на кандидатстващата организация чрез изпращането им за участие в процедурата, включително и за тези вреди, които Фондацията е претърпяла в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Фондацията, във връзка с това неправомерно използване.

г) се задължава да не използва проектното си предложение за стопански цели след сключване на договора за финансиране.

 • Евентуално възникнали спорове между Фондацията и кандидатстваща за финансиране организация се решават чрез преговори и в дух на сътрудничество и добра воля, а в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

За Фондацията

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ е създадена в резултат на една мечта – мечтата за по-добро бъдеще. Ако щастието е въпрос на личен избор, то нашият личен избор е да даряваме. Ако можем с каузите си да накараме повече хора да се усмихват, повече жени и деца да живеят достойно, повече личности да се развиват, то ние бихме осъществили нашата мечта – за един по-щастлив свят.

Целите на фондацията са да се привлече вниманието към значими теми и проблеми, като се полагат усилия за разрешаването им, чрез организация и подкрепа на различни каузи и инициативи.

Мисия: „Да даряваме добро. Да помагаме. Да подаваме ръка. Да даваме закрила. Да изричаме проблемите с истинските им думи и да търсим техните решения!“

Фондацията приоритетно се фокусира върху закрила на деца в неравностойно положение, превенция и закрила от домашно насилие, подпомагане развитието на личността и интеграцията в обществото.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF