Програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени”

pokana vutreshna stranica

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Обявяване на програмата: 8 септември 2022 г.

Срок за подаване на писмо за интерес: 2 октомври 2022 г.

Срок за подаване на пълно проектно предложение: 7 ноември 2022 г.

Начална дата на проектите: 1 февруари 2023 г.

Максимална продължителност на подкрепените проекти: 3 (три) месеца

Основната цел на програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“ е да подобри информираността в обществото и да предостави условия за изграждане и осъзнаване на концепциите за овластяване, лично щастие и развитие на девойки (от 14 до 18 г.) и/или жени, които различни центрове, читалища или училища могат да предоставят. Настоящата програма отразява и нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“ е част от кампанията Направи #1нещо за себе си на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“.

БЮДЖЕТ

В рамките на конкурса ще бъдат финансирани проекти с минимален бюджет от 3 000 лева и максимален от 10 000 лева.

Общият бюджет на Фондацията по настоящата програма е 40 000 лв.

ДЕЙНОСТИ

 • Разяснителни, комуникационни и/или образователни кампании за личностно развитие и овластяване на момичета (девойки – 14 до 18г.) и/или жени;
 • Мотивационни дейности, психологическа подкрепа и/или провеждане на кампании за превенция и недопускане на насилието под всякаква форма на момичета (девойки – 14 до 18 г.) и/или жени;
 • Визуализация и публичност на проекта.

Очаквани резултати

 • Промяна в нагласите на целевите групи – овластяване, развито желание и готовност за поемане на лична отговорност за собствено щастие и личностно развитие;
 • Изградени умения, знания за себеанализ, развитие, готовност за промяна и работа върху себе си;
 • По-добро познаване и ангажиране на обществото с темата за недопускане на насилие и признаване на личното право за развитие и щастие.
 • Публичност на проекта.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Неправителствени организации в обществена полза;
 • Училища;
 • Читалища;
 • Центрове за развитие и/или подкрепа.

При недостатъчен брой получени кандидатури и/или одобрени за финансиране организации, Фондацията си запазва правото да промени условията на конкретната процедура за отпускане на финансиране, включително размера на финансирането и общия бюджет.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Ружа Дончева

Програмен директор на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по проекта ще се осъществяват под формата на авансови вноски по банков път, до 80% от общата сума на отпуснатите безвъзмездни средства. Окончателното плащане ще бъде извършено след одобрение на финалния доклад за проекта, като това плащане е предназначено за възстановяване или покриване на останалата част от допустимите разходи след края на периода на проекта. Ще проявим готовност да адаптираме графика за траншовете към индивидуалните нужди на бенефициентите.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

В никакъв случай не се допуска финансирането на едни и същи разходи два пъти. Това означава, че разходите за една и съща дейност не трябва да се покриват от два различни източника, с изключение на случаите, при които допълването може ясно да се докаже.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Финансираната организация се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Фондацията относно наличието на обстоятелства, които предизвикват или може да предизвикат подобен конфликт. В случай, че още в процеса на кандидатстване за финансиране организацията установи или има предположение, че е възможно да се прояви конфликт на интереси, тя се задължава незабавно да уведоми Фондацията за това още на този етап.

Конфликт на интереси е налице, когато разходването на средствата по програмата не се осъществява или е възможно да не се осъществи безпристрастно и обективно от финансираната организация, респективно от лицата, участващи в управлението й, поради причини, свързани със семейния живот, личния живот, политическата или националната принадлежност, икономическите интереси или други общи интереси, респективно на лицата, участващи в управлението й, с лицата, към които финансираната организация прави или предвижда да прави плащания, използвайки отпуснатото й от Фондацията финансиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА

 • Организациите представят писмата за интерес и проектните си предложения доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на участието си в процедурата за отпускане на финансиране.
 • Фондацията не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и други изявления без идентификация на подателя. Фондацията не предоставя консултации по телефон. Контактът и кореспонденцията с Фондацията се осъществява само по имейл.
 • Фондацията не публикува имената на членовете на програмния екип или външните експерти, които ще извършат оценка на предоставените от кандидатстващите за финансиране организации, с оглед избягване на конфликти и/или опити за натиск.
 • Фондацията не изпраща персонална обратна връзка на организациите, чиито писма за интерес или проектни предложения не са сред одобрените и не публикува мотиви за отказ да финансира дадени организации.
 • Придружаващите договора документи могат да включват, но не се ограничават до: копие на удостоверение за актуално състояние, декларация за наличие или липса на двойно финансиране, копие от отчета за приходите и разходите за последната приключила финансова година, декларации и други документи, изискващи се в изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
 • Фондацията си запазва правото да откаже сключването на договор с одобрена организация, която отказва да предостави документите, посочени от нея като задължителни за предоставяне, както и в случай на основателно съмнение за използване на отпуснатото финансиране за пране на пари или финансиране на тероризъм. Фондацията не носи отговорност пред одобрената организация в случай на упражняване на това свое право.
 • Организациите, получили финансиране, изготвят и предават следните отчети в съответствие с предварително определените от Фондацията форма/изисквания за тях:

а) междинен отчет – описателен (наративен) и финансов отчет за усвояването на финансирането, подлежащ на подаване в срока, определен в договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране; 

б) окончателен/финален отчет – описателен (наративен) и финансов отчет за усвояването на финансирането, подлежащ на подаване в определен в договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране срок след края на периода, за който е отпуснато финансирането.

 • Финансираната организация следва да спазва изискванията на приложимото национално и европейско законодателство по отношение на защитата на личните данни, съдържащи се в пълната документация, свързана с отпуснатото й финансиране.
 • Фондацията е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. Всички получени кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.
 • Фондацията обработва и лични данни, предоставени от финансираната организация във връзка с изпълнение на договорните отношения между тях, като прилага мерки за защита на личните данни, съдържащи се в отчетната документация.
 • Наличието на лични данни, включително специални категории, не е причина финансираната организация да откаже предоставянето на отчетна документация. Нейно задължение е да предостави на субекта на лични данни информация относно Фондацията като получател на лични данни и да осигури съгласие от субектите на лични данни за тяхното предоставяне на Фондацията, ако такова се изисква от законодателството.
 • По преценка на Фондацията има право чрез свой/и представител/и да посети финансираната организация с цел мониторинг на място и оценяване на усвояването на финансирането.
 • При проверка на документацията от страна на Фондацията, ако тя включва проверка на място, финансираната организация е длъжна да информира проверяващите за мястото, където може да бъде извършена проверката, да окаже съдействие за достъп до съответната документация и за провеждане на срещи.
 • С подаване на пълно проектно предложение кандидатстваща организация декларира и гарантира, че:

а) авторското право и всички права на интелектуална собственост върху проектното предложение, с което кандидатства и което изпраща за участие в процедурата, й принадлежат и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на кандидатстването й в процедурата;

б) ще оказва необходимото съдействие на Фондацията по всички възможни начини, в случай на спорове във връзка с правата върху проектното предложение, изпратено за кандидатстване в процедурата, включително, но не само, като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Фондацията по отношение на правата върху него, респективно незабавно ще освобождава Фондацията от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка с предложението, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Фондацията, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;

в) се задължава да обезщети Фондацията за всички вреди, претърпени във връзка с или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от страна на кандидатстващата организация чрез изпращането им за участие в процедурата, включително и за тези вреди, които Фондацията е претърпяла в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Фондацията, във връзка с това неправомерно използване.

г) се задължава да не използва проектното си предложение за стопански цели след сключване на договора за финансиране.

 • Евентуално възникнали спорове между Фондацията и кандидатстваща за финансиране организация се решават чрез преговори и в дух на сътрудничество и добра воля, а в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

За Фондацията

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ е създадена в резултат на една мечта – мечтата за по-добро бъдеще. Ако щастието е въпрос на личен избор, то нашият личен избор е да даряваме. Ако можем с каузите си да накараме повече хора да се усмихват, повече жени и деца да живеят достойно, повече личности да се развиват, то ние бихме осъществили нашата мечта – за един по-щастлив свят.

Целите на фондацията са да се привлече вниманието към значими теми и проблеми, като се полагат усилия за разрешаването им, чрез организация и подкрепа на различни каузи и инициативи.

Мисия: „Да даряваме добро. Да помагаме. Да подаваме ръка. Да даваме закрила. Да изричаме проблемите с истинските им думи и да търсим техните решения!“

Фондацията приоритетно се фокусира върху закрила на деца в неравностойно положение, превенция и закрила от домашно насилие, подпомагане развитието на личността и интеграцията в обществото.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF